int(6)
ITOMAI
Shigehiko Toyama
Yuk Nagayama
Kazuya Shiraishi × Kenta Matsukuma
Rui Kurihara
Kenrou Hayamizu