int(6)
Yuk Nagayama
Kazuya Shiraishi × Kenta Matsukuma
Rui Kurihara
Kenrou Hayamizu
Toshio Komata
Miwa Komatsu